Dataskyddspolicy

1. ALLMÄNT
BabyBjörn värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan är vår policy för dataskydd och integritet (“Dataskyddspolicy”) som fastställer hur BabyBjörn AB, org. nr 556093-6196 (”BabyBjörn” / ”vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Dataskyddspolicyn gäller när BabyBjörn tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med BabyBjörn. När du godkänner policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för de som väljer att prenumerera på våra marknadsföringstjänster (”Prenumerant”).

2. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

BabyBjörn är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: BabyBjörn AB, Kulltorpsvägen 49, Lanna 333 74 Bredaryd

Tel: 0370 838 87

E-post: mydata@babybjorn.com

BabyBjörn avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”).

3. CENTRALA BEGREPP I DENNA POLICY

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.


4. NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

BabyBjörn samlar in, lagrar och bearbetar personuppgifter om dig för den kompletta handläggningen av köpprocessen t.ex. när du genomför ett köp på BabyBjörns hemsida, använder dig av BabyBjörns support, besöker BabyBjörns hemsida eller på annat sätt har kontakt med BabyBjörn. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden, men även för eventuella senare garantifall för vår kundtjänst, den tekniska administrationen, egen marknadsföring samt för att förhindra brottsliga handlingar och bedrägeri m.m.

Som Prenumerant hos BabyBjörn behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis inköpshistorik, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mejl eller klicka på en länk samt hur du interagerar med BabyBjörns hemsida.


5. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR OM DIG?

BabyBjörn samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

• Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)
• Adress
• Telefonnummer
• E-post
• Kundnummer
• IP-adress
• Information om din användning av BabyBjörns hemsida
• Uppgifter om dina inköp

BabyBjörn samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant hos BabyBjörn:

• Namn och id-nummer (personnummer eller nationellt id)
• Adress
• Telefonnummer
• E-post
• Kontoinformation
• IP-adress
• Information om din användning av BabyBjörns hemsida
• Information om produkter och erbjudande du har varit intresserad av, din interaktion med våra nyhetsbrev och om du har anmält dig till något event

Om du bara använder BabyBjörns hemsida utan att registrera dig eller skicka någon information till oss inhämtar BabyBjörn endast de personuppgifter som din webbläsare skickar till oss. För att du ska kunna få tillgång till BabyBjörns hemsida samlar BabyBjörn in nedan uppgifter från dig. Uppgifterna är nödvändiga för att visa BabyBjörns hemsida och för att garantera dess stabilitet:

• IP adress
• Datum och tid för förfrågan
• Tidsskillnad från GMT
• Innehåll i förfrågan (särskild sida)
• Tillgångsstatus/http-statuskod
• Mängden data som överförs vid varje tillfälle
• Hemsidan från vilken förfrågan kommer ifrån
• Webbläsare
• Operativsystem och gränssnitt
• Språk och version av webbläsarprogram


6. VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Personuppgifter för kunder hos BabyBjörn behandlas huvudsakligen i syfte att:

• Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
• Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
• Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
• Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
• Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
• Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
• Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
• Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
• Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
• Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
• Efterleva tillämplig lagstiftning.
• Administrera och hantera ditt personliga konto hos BabyBjörn.
• Skicka nyhetsbrev till dig.
• Kommunicera med dig om dina beställningar samt vissa produkter eller marknadsföringskampanjer.
• Visa dig bannerreklam dvs reklamannonser som placeras på tredje parts sidor.

Personuppgifter för Prenumeranter kan, utöver uppräkningen ovan, behandlas i syfte att:

• Förbättra upplevelsen för Prenumeranter genom att erbjuda möjlighet att ha förifyllda uppgifter, spara favoritprodukter, ha fler betalningsalternativ och smidigare hantering av ärenden och reklamationer.
• Möjliggöra kommunikation med dig som Prenumerant via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

BabyBjörn kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.


7. PROFILERING

BabyBjörn kan behandla personuppgifter genom profilering. Vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du har rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till mydata@babybjorn.com. När BabyBjörn har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


8. RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BABYBJÖRNS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra köp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken från dig för att kunna administrera uppgifter och erhålla information om dina inköp. Vidare lagras ditt beteende på vår hemsida, ditt intresse av våra erbjudanden och produkter samt din interaktion med BabyBjörn för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att göra en begränsad segmentering av kunder. BabyBjörn behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

BabyBjörn har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

Om BabyBjörn stödjer sin hantering av personuppgifter på samtycke eller ett berättigat intresse kan du meddela BabyBjörn om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter. Sådan begäran kan skickas till mydata@babybjorn.com.


9. HUR LÄNGE LAGRAR VI UPPGIFTER OM DIG?

BabyBjörn lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka BabyBjörns rättsliga intressen.

Som Prenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.


10. TILLGÅNG TILL LAGRADE PERSONUPPGIFTER

BabyBjörn kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som BabyBjörn samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför BabyBjörn-koncernen och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. BabyBjörn kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata BabyBjörn rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

BabyBjörn strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.


11. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

BabyBjörn kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig BabyBjörn att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska BabyBjörn redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

BabyBjörn åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.


12. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

BabyBjörn kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

  1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter BabyBjörn behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period BabyBjörn avser att lagra uppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.

  2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer BabyBjörn utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

  3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför BabyBjörn måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

  4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om BabyBjörn har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos BabyBjörn har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om BabyBjörns personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter BabyBjörn endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. BabyBjörn har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. BabyBjörn behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till mydata@babybjorn.com. Om du har lämnat samtycke till BabyBjörn att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till BabyBjörns kundtjänst, BabyBjörn AB, Kulltorpsvägen 49, Lanna 333 74 Bredaryd eller mejla till mydata@babybjorn.com. Dina önskemål kommer besvaras av BabyBjörn snarast möjligt och senast inom en månad. Om BabyBjörn inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är BabyBjörn skyldiga att motivera varför.


13. ANVÄNDNING AV COOKIES

Att acceptera cookies är ingen förutsättning för att kunna besöka våra webbsidor. Vi vill dock påpeka att vår webbplats och service endast har en begränsad funktionalitet, om du inte tillåter oss att sätta cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator och som sparar vissa inställningar och data för datautbyte med vårt system via din webbläsare. Det finns i princip två olika typer av cookies, så kallade sessionscookies, som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta/temporära cookies, som sparas på din dator en längre eller obegränsad tid. Denna lagring hjälper oss att utforma våra webbsidor och våra erbjudanden och gör användningen lättare för dig. Exempelvis sparas vissa av dina inmatningar på ett sätt, som gör att du inte ständigt behöver upprepa dem.

Vilka cookies används av BabyBjörn?

De flesta av de cookies BabyBjörn använder raderas åter automatiskt från din dator när du stänger din webbläsare (sessionens slut). Därför kallas de även för sessionscookies. Sessionscookies behövs exempelvis för att man ska kunna erbjuda varukorgfunktionen på flera sidor. Därutöver använder vi även cookies som stannar kvar på din dator. Vid nästa besök registreras automatiskt att du redan besökt oss tidigare och vilka inmatningar och inställningar du föredrar. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 1 månad till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden nås. Det är i synnerhet dessa cookies som används för att göra våra tjänster mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Tack vare dessa filer är det exempelvis möjligt att du får skräddarsydd information på sidan. Det enda syftet dessa cookies har är att anpassa våra erbjudanden till kundernas önskemål och göra det så bekvämt som möjligt för dig när du surfar hos oss.

Vilka uppgifter sparas i cookies?

I de cookies BabyBjörn använder sparas endast pseudonymiserad data. Vid aktivering av dessa cookies tilldelas de ett identifikationsnummer. En samordning med dina personrelaterade uppgifter till detta identifikationsnummer sker inte. Ditt namn, din IP-adress eller liknande uppgifter som möjliggör en direkt samordning mellan dig och denna cookie sparas inte i den. Baserat på cookietekniken erhåller vi endast pseudonymiserad information, exempelvis om vilka sidor i vår webbutik som har besökts, vilka produkter man har tittat på, etc.

Vad är onsite targeting?

Baserat på cookietekniken insamlas på BabyBjörns hemsida data för att optimera vår reklam och våra interneterbjudanden. Dessa data används inte för att identifiera dig personligen, utan är helt enkelt till för en pseudonymiserad utvärdering av hemsidans användning. Med denna teknik kan vi presentera reklam och/eller specialerbjudanden och tjänster för dig. Innehållet baseras på den information som erhållits i samband med klickanalysen (till exempel reklam som är inriktad på att man de senaste dagarna endast har tittat på bärselar). Vårt mål är att göra våra onlinetjänster så attraktiva som möjligt för dig och att presentera reklam som matchar dina intressen.

Finns det också cookies från tredje part (så kallade tredje part cookies)?

BabyBjörn använder några reklampartners som bidrar till att göra våra interneterbjudanden och vår hemsida intressantare för dig. Därför sparas även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker webbsidorna. Det handlar om temporära/permanenta cookies, som raderas automatiskt när den inställda tiden har gått ut. Dessa temporära eller även permanenta cookies (livslängd 14 dagar till 10 år) sparas på din hårddisk och raderas automatiskt när den inställda tiden gått ut. Även våra partnerföretags cookies innehåller endast pseudonymer och för det mesta till och med helt anonyma data. Detta är till exempel uppgifter om vilka produkter du har tittat på, om något köptes, vilka produkter som söktes, etc. I detta sammanhang registrerar en del av våra reklampartners även information om vilka sidor du besökt innan och vilka produkter du intresserat dig för. Syftet är att kunna visa dig reklam som så bra som möjligt motsvarar dina intressen.

Retargeting

BabyBjörns hemsida använder så kallad retargeting-teknik. Vi använder denna teknik för att göra vårt interneterbjudande intressantare för dig. Denna teknik gör det möjligt att tilltala internetanvändare som redan visat intresse för vår webbutik och våra produkter med reklam på våra samarbetspartners webbsidor. Vi tror att visning av personlig, intressebaserad annonsering i regel är intressantare för internetanvändaren än den vanliga reklamen, som saknar sådan personlig relation. Visning av dessa reklammaterial på våra samarbetspartners sidor bygger på en cookie-teknik och en analys av det tidigare användarbeteendet. Denna typ av reklam är helt pseudonymiserad. Vid besök på vår sida används cookies för att samla in, spara och använda uppgifter om din användning. Dessutom sparas dina uppgifter i cookies även efter slutet av webbläsarsessionen och kan sedan exempelvis åter anropas nästa gång du besöker webbsidorna.

Hur kan du förhindra att cookies sparas?

Du kan ställa in din webbläsaren så att lagring av cookies endast accepteras när du samtycker och på så sätt med framtida verkan förhindra att cookies sparas på din dator. Om du endast vill acceptera BabyBjörn-cookies, men inte de från våra leverantörer och partners kan du ändra inställningen i din webbläsare till ”Blockera cookies från tredje part”.

I regel kan du via hjälpfunktionen i din webbläsares menyrad se hur du avvisar nya cookies och tar bort sådana du redan har fått.


14. WEBBANALYS

För att ständigt förbättra och optimera vårt erbjudande använder vi så kallad spårningsteknik. För detta ändamål använder vi tjänster från Google Analytics.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler som sparas på din dator och tillåter en analys av ditt användande av hemsidan. Informationen om din användning av hemsidan genom cookien överförs generellt sätt till Googles servar i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverat för hemsidan kommer din IP-adress först att bli förkortad av Google inom EU/EES-området innan den överförs till USA, vilket innebär att det inte gå att koppla IP-adressen till dig. Endast i exceptionella fall kommer den fullständiga IP-adressen överföras till Googles servrar i USA och förkortas där. På BabyBjörns vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, framställa rapporter över dina aktiviteter på hemsidan samt tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av hemsidan för BabyBjörns räkning.

IP-adress som överförs från din webbläsare inom Google Analytics är inte sammankopplad med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra ändringar i din webbläsare. Gör du det finns det dock risk att du inte kan använda alla funktioner på denna hemsida. Du kan förhindra att data som inhämtats med en cookie och som relaterar till din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress) från Google samt hanteringen av den datan av Google. Detta gör du genom att ladda ned och installera ett plug-in (insticksprogram) för din webbläsare som du kan hämta på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

BabyBjörns hemsida använder Google Analytics med tillägget ”_ anonymizeIp()”. Tillägget gör så att IP-adresser behandlas i dess förkortade form, vilket exkluderar möjligheten att koppla IP-adressen till en fysisk person. Alla personliga kopplingar till de uppgifter som samlas kommer därför att exkluderas och alla personuppgifter kommer att tas bort omedelbart.

BabyBjörn använder Google Analytics för att analysera din användning av vår hemsida och för att kunna förbättra hemsidan. Vi använder den statistik som erhålls från hemsidan för att förbättra våra produkter och göra dem mer intressant för dig som användare. För de exceptionella fall  där personuppgifter överförs till USA vill vi upplysa om att Google är med och följer reglerna i EU-US Privacy Shield. https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den lagliga grunden för behandlingen av Google Analytics är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

Information om tredje part: Google Dublin, Google Ireland LTD, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Villkor för användning: http://www.google.com/analytics/terms/se.html; översikt av dataskydd: https://support.google.com/analytics/answer/6004245, dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Hemsidan använder sig även av Google Analytics för att spåra din trafik mellan olika enheter genom ett användar-id. Du kan deaktivera denna spårning genom att gå till länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Genom att bekräfta länken kommer en så kallad opt-out-cookie sparas på din dator. Denna cookie gäller i 5 år. Beakta att även denna opt-out-cookie kommer att raderas om du raderar alla cookies på din dator. Detta innebär att du måste spara en ny opt-out-cookie om du även i fortsättningen inte vill samtycka till den anonyma datainsamlingen. Denna opt-out-cookie sparas per webbläsare och dator. Om du besöker våra webbsidor hemma och på jobbet eller med olika webbläsare, måste du aktivera denna opt-out cookie på olika webbläsare resp. på olika datorer.

Retargeting och datainsamling genom tredje part för bannerannonsering

Inom ramen för retargeting och bannerannonsering använder BabyBjörn tjänster från tredje parter, som sparar cookies på vår sida. Härvid handlar det om följande tillhandahållare:

• Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/se/policies/technologies/ads/ Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy


15. ANVÄNDANDE AV PLUG-IN FÖR SOCIALA MEDIER

BabyBjörn använder för närvarande följande plug-ins med dubbelklicklösning på sociala medier: Facebook och Instagram. Det innebär att i samband med ditt besök på BabyBjörns hemsida så kommer, till en början, i princip inga personuppgifter överföras till dessa tjänsteleverantörer. Du kan känna igen tjänsteleverantören via märket ovanför leverantörens första bokstäver eller via bolagets logo. BabyBjörn erbjuder dig att kommunicera direkt med tjänsteleverantören genom knappen på hemsidan. Tjänsteleverantören får endast information om att du har öppnat en motsvarande sida om du klickar på det avgränsade fältet för att aktivera insticksprogrammet. De uppgifter som anges under ”Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig” i denna dataskyddspolicy överförs också. Avseende Facebook, blir din IP-adress anonymiserad direkt efter inhämtande av den enligt dem. När ett plug-in blir aktiverat, överförs dina personuppgifter till det bolag som tillhandahåller insticksprogrammet och behandlas där (i USA för det fallet att tillhandahållaren bedriver sin verksamhet där). Eftersom tjänsteleverantören inhämtar data genom cookies, rekommenderar vi att du tar bort alla cookies innan ni klickar på den gråaktiga rutan ovanför säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

BabyBjörn har inget inflytande över de uppgifter som inhämtas eller hur de inhämtas av tjänsteleverantören. Inte heller har vi översikt av insamlandet av uppgifterna, syftet med insamlandet eller hur länge de sparas. Vi vet inte heller när och hur data tas bort av tjänsteleverantören.

Tjänsteleverantören lagrar uppgifter som inhämtas om dig som en användarprofil och använder den för marknadsföring, marknadsundersökningar av deras hemsida. Sådan utvärdering  görs (även för användare som inte är inloggande) för att tillhandahållande efterfrågningsbaserad marknadsföring och för att informera andra användare i det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår hemsida. Du har rätt att återkalla skapandet av sådan användarprofil genom att kontakta respektive tjänsteleverantör. Via insticksprogrammen erbjuder BabyBjörn dig möjligheten att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vår närvaro som hemsida och göra hemsidan mer intressant för dig som användare. Den lagliga grunden för behandlingen av insticksprogrammen är artikel 6 (1) punkten f GDPR.

Överföring av data sker oavsett om du har en användarprofil hos tjänsteleverantören och är inloggad där. Om du är inloggad på ett sådant socialt närverk, samlas dina uppgifter in genom direkt kontakt med användarprofilen. Om du klickar på aktiveraknappen och t.ex. länkar till en hemsida, lagras även den informationen på ditt användarkonto och kommunicerar detta med dina kontakter. Vi rekommenderar att logga ut från sociala nätverk efter att du använt dem, särskilt innan du trycker på aktiveraknappen om du vill undvika kontakt med din användarprofil hos tjänsteleverantören.

Du kan hitta mer information om syftet, de uppgifter som behandlas samt den behandling som görs av uppgifterna av tjänsteleverantören i deras dataskyddsutlåtande, se nedan. Du kan också hitta mer information om dina rättigheter avseende detta under inställningar. Där du även kan ändra hur du vill skydda dina personuppgifter.
Adresser till respektive tjänsteleverantör och deras information om dataskydd kan du hitta nedan.

  1. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland; https://www.facebook.com/policy.php; mer information om dataskydd: https://www.facebook.com/help/186325668085084 och  https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook har åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  2. Instagram, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland; https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 
16. EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV BABYBJÖRNS DATASKYDDSPOLICY

BabyBjörn förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Dataskyddspolicy. Om Dataskyddspolicyn ändras kommer BabyBjörn att med rimligt varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Dataskyddspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med BabyBjörn innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta BabyBjörn.


17. KONTAKTINFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Dataskyddspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

Per post: BabyBjörn AB,

Kulltorpsvägen 49, Lanna 333 74 Bredaryd

Tel: 0370 838 87

E-post: mydata@babybjorn.com